Giáo dục kinh tế pháp luật 11- Quy luật cung cầu ( học liệu tương tác)

https://hcmedu-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/ntnlan_bd_hcm_edu_vn/Eb5jRw3-eGZBklnNpwvqXw8BENFAlzAF05LC6m7Osd_xiA?e=pOnoH0

Giáo dục kinh tế pháp luật 11_ Quy luật cạnh tranh trong kinh tế (học liệu tương tác)

https://hcmedu-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/ntnlan_bd_hcm_edu_vn/EaCjFwJU-nlNo2z1-PT3dhABeQBfMrCwlDq7SHngJbLVqA?e=0rwZa9

Giáo dục kinh tế pháp luật 10 (CTST)_ Bài 5: Giá cả thị trường và chức năng giá cả thị trường

CTST_Bài 5_Giá cả thị trường và chức năng giá cả thị trường

Hoá _ Bài 5: Ammonia- Muối ammonium

https://hcmedu-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/ntnlan_bd_hcm_edu_vn/EfmoI_DhzbZBvoKQsW8l75gBHd2K0hYwfwgInpgwimfFDg

Hoá 10 KNTT_ Bài 11: Liên kết ion

https://hcmedu-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/ntnlan_bd_hcm_edu_vn/Eed8HWaHOINJrINVGLPTAg4BYwRU26S4EMHL2KjEHnEjmg

Sử 10_ Bài 8: Văn minh thời phục hưng( tư liệu)

https://hcmedu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/ntnlan_bd_hcm_edu_vn/EpTQxg0fla5Or_JbLvREz8MB-lNQjEnEWRNluE0eHVBIgg?e=Nzuiy5

Sử 12- Tư liệu bài 6

https://drive.google.com/file/d/1HJElW8NM6CBMJrUyOC_C-pa-b9mg6OdM/view?usp=drive_link

Sinh 12_ Bài 36

https://drive.google.com/file/d/19OF2Q8T6dy6yFIAlENuVC69aKY3Ohi3t/view?usp=drive_linkSinh 12_ Bài 36