Địa 10- Quy luật địa đới và phi địa đới (học liệu tương tác)

ĐỊA 10- QUY LUẬT ĐỊA ĐỚI VÀ PHI ĐỊA ĐỚI

Địa 12- Kinh tế biển Việt Nam (học liệu tương tác)

https://hcmedu-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/ntnlan_bd_hcm_edu_vn/EZwdXPy5g3JGs_C4MTukI_EBDnK49cRYjelSKEd5isoG2Q?e=ByEaOS

Địa 12_ Nhiệt đới ẩm gió mùa( video tương tác)

https://hcmedu-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/ntnlan_bd_hcm_edu_vn/EQGcnO3NhL1PpMGDQtgOTDEB0htsflo0CvNhO51WGUXH-A?e=LpKk8s

Địa 12

https://drive.google.com/drive/folders/1pKmy8oCRYPujutLS3o19ITrz9eqXXiQ0?usp=sharing

Địa 11_CTST

https://drive.google.com/drive/folders/1YVCWxJMhn5IIDZiU7KntXSGenXYlRGk6?usp=drive_link