bảng học phí thcs

2 buổi
1,900,000
Học buổi sáng
Học buổi chiều
Bán Trú
2,950,000
Học buổi sáng
Ăn nghỉ trưa tại trường
Học buổi chiều
Bán Nội Trú
4,800,000
Học buổi sáng
Ăn nghỉ trưa tại trường
Học buổi chiều
Ăn tối
Phụ đạo & truy bài buổi tối
Nội Trú
5,700,000
Học buổi sáng
Ăn nghỉ trưa tại trường
Học buổi chiều
Ăn tối
Phụ đạo & truy bài buổi tối
Sinh hoạt tại trường
2 buổi
2,000,000
Học buổi sáng
Học buổi chiều
Bán Trú
3,100,000
Học buổi sáng
Ăn nghỉ trưa tại trường
Học buổi chiều
Bán Nội Trú
5,000,000
Học buổi sáng
Ăn nghỉ trưa tại trường
Học buổi chiều
Ăn tối
Phụ đạo & truy bài buổi tối
Nội Trú
6,000,000
Học buổi sáng
Ăn nghỉ trưa tại trường
Học buổi chiều
Ăn tối
Phụ đạo & truy bài buổi tối
Sinh hoạt tại trường
2 buổi
2,100,000
Học buổi sáng
Học buổi chiều
Bán Trú
3,250,000
Học buổi sáng
Ăn nghỉ trưa tại trường
Học buổi chiều
Bán Nội Trú
5,200,000
Học buổi sáng
Ăn nghỉ trưa tại trường
Học buổi chiều
Ăn tối
Phụ đạo & truy bài buổi tối
Nội Trú
6,300,000
Học buổi sáng
Ăn nghỉ trưa tại trường
Học buổi chiều
Ăn tối
Phụ đạo & truy bài buổi tối
Sinh hoạt tại trường
2 buổi
2,200,000
Học buổi sáng
Học buổi chiều
Bán Trú
3,400,000
Học buổi sáng
Ăn nghỉ trưa tại trường
Học buổi chiều
Bán Nội Trú
5,400,000
Học buổi sáng
Ăn nghỉ trưa tại trường
Học buổi chiều
Ăn tối
Phụ đạo & truy bài buổi tối
Nội Trú
6,600,000
Học buổi sáng
Ăn nghỉ trưa tại trường
Học buổi chiều
Ăn tối
Phụ đạo & truy bài buổi tối
Sinh hoạt tại trường

bảng học phí thpt

2 buổi
2,200,000
Học buổi sáng
Học buổi chiều
Bán Trú
3,400,000
Học buổi sáng
Ăn nghỉ trưa tại trường
Học buổi chiều
Bán Nội Trú
5,400,000
Học buổi sáng
Ăn nghỉ trưa tại trường
Học buổi chiều
Ăn tối
Phụ đạo & truy bài buổi tối
Nội Trú
6,600,000
Học buổi sáng
Ăn nghỉ trưa tại trường
Học buổi chiều
Ăn tối
Phụ đạo & truy bài buổi tối
Sinh hoạt tại trường
2 buổi
2,400,000
Học buổi sáng
Học buổi chiều
Bán Trú
3,700,000
Học buổi sáng
Ăn nghỉ trưa tại trường
Học buổi chiều
Bán Nội Trú
5,800,000
Học buổi sáng
Ăn nghỉ trưa tại trường
Học buổi chiều
Ăn tối
Phụ đạo & truy bài buổi tối
Nội Trú
7,100,000
Học buổi sáng
Ăn nghỉ trưa tại trường
Học buổi chiều
Ăn tối
Phụ đạo & truy bài buổi tối
Sinh hoạt tại trường
2 buổi
2,800,000
Học buổi sáng
Học buổi chiều
Bán Trú
4,200,000
Học buổi sáng
Ăn nghỉ trưa tại trường
Học buổi chiều
Bán Nội Trú
6,500,000
Học buổi sáng
Ăn nghỉ trưa tại trường
Học buổi chiều
Ăn tối
Phụ đạo & truy bài buổi tối
Nội Trú
7,900,000
Học buổi sáng
Ăn nghỉ trưa tại trường
Học buổi chiều
Ăn tối
Phụ đạo & truy bài buổi tối
Sinh hoạt tại trường