KẾ HOẠCH CHUYỂN ĐỔI SỐ

TranCaoVan-KẾ HOẠCH CHUYỂN ĐỔI SỐ NĂM 2022-2023

Giáo dục kinh tế pháp luật 11- Quy luật cung cầu ( học liệu tương tác)

https://hcmedu-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/ntnlan_bd_hcm_edu_vn/Eb5jRw3-eGZBklnNpwvqXw8BENFAlzAF05LC6m7Osd_xiA?e=pOnoH0

Giáo dục kinh tế pháp luật 11_ Quy luật cạnh tranh trong kinh tế (học liệu tương tác)

https://hcmedu-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/ntnlan_bd_hcm_edu_vn/EaCjFwJU-nlNo2z1-PT3dhABeQBfMrCwlDq7SHngJbLVqA?e=0rwZa9

Sử 10- Bài 4_ Văn minh Ai Cập thời cổ đại (học liệu tương tác)

https://hcmedu-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/ntnlan_bd_hcm_edu_vn/EVvRsvFR5ahJtSCDJR891VsBiHS7–ijzQQ3VqQVUdMKTw?e=5XQGdF

Sử 10-Bài 6_ Văn minh Ấn Độ (học liệu tương tác)

https://hcmedu-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/ntnlan_bd_hcm_edu_vn/EQ1Z2iwdzqtEjFGruZ01F4sBgazi-Exd5HaTS5Uz0NC3SQ?e=IHFiNd

Sử 10- Bài 11_ Hành trình phát triển và thành tựu văn minh Đông Nam Á thời cổ trung đại (học liệu tương tác)

https://hcmedu-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/ntnlan_bd_hcm_edu_vn/EbhwG2oBBnRLpmoPwmrUhcYBESXxLRzbDYIbEm_BQ9buYQ?e=tpWwBk

Sử 10- Văn minh Ai Cập (học liệu tương tác)

https://hcmedu-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/ntnlan_bd_hcm_edu_vn/EVvRsvFR5ahJtSCDJR891VsBiHS7–ijzQQ3VqQVUdMKTw?e=8CXRxU

Sử 12- Chiến thắng Điện Biên Phủ (học liệu tương tác)

https://hcmedu-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/ntnlan_bd_hcm_edu_vn/EWtovu-em79LnMrWnA_t5tABqO1awHf8v-BsQKifU_9KpQ?e=0SFTe1

Sử 12- Bài 23_Chiến dịch Hồ Chí Minh (học liệu tương tác)

https://hcmedu-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/ntnlan_bd_hcm_edu_vn/EZdcpn4dP11Gq2tV0PM8iqsBzphAaSCM7n_swHYJKwyhKQ?e=tEbXdd