Sử 10- Bài 4_ Văn minh Ai Cập thời cổ đại (học liệu tương tác)

https://hcmedu-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/ntnlan_bd_hcm_edu_vn/EVvRsvFR5ahJtSCDJR891VsBiHS7–ijzQQ3VqQVUdMKTw?e=5XQGdF

Sử 10-Bài 6_ Văn minh Ấn Độ (học liệu tương tác)

https://hcmedu-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/ntnlan_bd_hcm_edu_vn/EQ1Z2iwdzqtEjFGruZ01F4sBgazi-Exd5HaTS5Uz0NC3SQ?e=IHFiNd

Sử 10- Bài 11_ Hành trình phát triển và thành tựu văn minh Đông Nam Á thời cổ trung đại (học liệu tương tác)

https://hcmedu-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/ntnlan_bd_hcm_edu_vn/EbhwG2oBBnRLpmoPwmrUhcYBESXxLRzbDYIbEm_BQ9buYQ?e=tpWwBk

Sử 10- Văn minh Ai Cập (học liệu tương tác)

https://hcmedu-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/ntnlan_bd_hcm_edu_vn/EVvRsvFR5ahJtSCDJR891VsBiHS7–ijzQQ3VqQVUdMKTw?e=8CXRxU

Sử 12- Chiến thắng Điện Biên Phủ (học liệu tương tác)

https://hcmedu-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/ntnlan_bd_hcm_edu_vn/EWtovu-em79LnMrWnA_t5tABqO1awHf8v-BsQKifU_9KpQ?e=0SFTe1

Sử 12- Bài 23_Chiến dịch Hồ Chí Minh (học liệu tương tác)

https://hcmedu-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/ntnlan_bd_hcm_edu_vn/EZdcpn4dP11Gq2tV0PM8iqsBzphAaSCM7n_swHYJKwyhKQ?e=tEbXdd

Sử 10_ Bài 8: Văn minh thời phục hưng( tư liệu)

https://hcmedu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/ntnlan_bd_hcm_edu_vn/EpTQxg0fla5Or_JbLvREz8MB-lNQjEnEWRNluE0eHVBIgg?e=Nzuiy5

Sử 12- Tư liệu bài 6

https://drive.google.com/file/d/1HJElW8NM6CBMJrUyOC_C-pa-b9mg6OdM/view?usp=drive_link