CÔNG TÁC TỔ CHỨC KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020 – 2021

CÔNG TÁC TỔ CHỨC KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020 – 2021

1. KẾ HOẠCH KIỂM TRA GIỮA HK I

2. QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG RA ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I

3. QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP BAN IN SAO ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I

4. QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG COI KIỂM TRA HỌC KỲ I

5. QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG CHẤM KIỂM TRA HỌC KỲ I

Đánh giá

Trả lời