LỊCH KIỂM TRA HK2 Năm học 2019 - 2020

Thứ Năm, 04/06/2020 15:45 CH

Lịch thi cụ thể
I. KHỐI THPT
+ Khối 11

Ngày thi Buổi Môn Thời lượng Giờ phát đề Giờ KT Giờ thu bài
Thứ hai
22/6/2020
Sáng Vật lý 45 phút 8 giờ 10 8 giờ 15 9 giờ 00
Ngữ văn 90 phút 9 giờ 20 9 giờ 25 10 giờ 55
Thứ ba
23/6/2020
Sáng Tiếng Anh 60 phút 7 giờ 55 8 giờ 00 9 giờ 00
GDCD 45 phút 10 giờ 05 10 giờ 10 10 giờ 55
Thứ tư
24/6/2020
Sáng Hóa học 45 phút 8 giờ 10 8 giờ 15 9 giờ 00
Địa lí 45 phút 10 giờ 05 10 giờ 10 10 giờ 55
Thứ năm
25/6/2020
Sáng Sinh học 45 phút 8 giờ 10 8 giờ 15 9 giờ 00
Lịch sử 45 phút 10 giờ 05 10 giờ 10 10 giờ 55
Thứ sáu
26/6/2020
Sáng Toán 90 phút 9 giờ 20 9 giờ 25 10 giờ 55


+ Khối 10

Ngày thi Buổi Môn Thời lượng Giờ phát đề Giờ KT Giờ thu bài
Thứ hai
22/6/2020
Chiều Vật l ý 45 phút 14 gi ờ10 14 gi ờ 15 15 gi ờ 00
Ng ữvăn 90 phút 15 giờ 25 15 giờ 30 17 giờ 00
Thứ ba
23/6/2020
Chiều Tiếng Anh 60 phút 13 gi ờ 55 14 gi ờ 00 15 gi ờ 00
GDCD 45 phút 16 giờ 10 16 giờ 15 17 giờ 00
Thứ tư
24/6/2020
Chiều Hóa h ọc 45 phút 14 gi ờ 10 14 gi ờ 15 15 gi ờ00
Địa lí 45 phút 16 giờ 10 16 giờ 15 17 giờ 00
Thứ năm
25/6/2020
Chiều Sinh h ọc 45 phút 14 gi ờ 10 14 gi ờ 15 15 gi ờ 00
Lịch sử 45 phút 16 giờ 10 16 giờ 15 17 giờ 00
Thứ sáu
26/6/2020
Chiều Toán 90 phút 15 giờ 25 15 giờ 30 17 giờ 002
+ Khối 12

Ngày thi Buổi Môn Thời lượng Giờ phát đề Giờ KT Giờ thu bài
Thứ hai
22/6/2020
Chiều Ngữ văn 120 phút 14 giờ 55 15 giờ 00 17 giờ 00
Thứ ba
23/6/2020
Chiều Tiếng Anh 60 phút 13 giờ 55 14 giờ 00 15 giờ 00
Vật lí 50 phút 16 giờ 05 16 giờ 10 17 giờ 00
GDCD 50 phút 16 giờ 05 16 giờ 10 17 giờ 00
Thứ tư
24/6/2020
Chiều Hóa h ọc 50 phút 16 gi ờ 05 16 gi ờ 10 17 gi ờ 00
Địa lí 50 phút 16 giờ 05 16 giờ 10 17 giờ 00
Thứ năm
25/6/2020
Chiều Sinh h ọc 50 phút 16 gi ờ 05 16 gi ờ 10 17 gi ờ 00
Lịch sử 50 phút 16 giờ 05 16 giờ 10 17 giờ 00
Thứ sáu
26/6/2020
Chiều Toán 90 phút 15 giờ 25 15 giờ 30 17 giờ 00


II. KHỐI THCS
1. Quận Tân Phú CS1
(Đính kèm theo Kế hoạch thi của Trường và Phòng GD Tân Phú)
* Các môn kiểm tra theo lịch như sau:

Ngày thi Buổi Môn Thời
lượng
Lớp Giờ KT Giờ thu bài
Thứ ba
09/6/2020
Sáng Tin học 45 phút 9 9 giờ 30 10 giờ 15
Thứ tư
10/6/2020
Chiều Thể dục 9 13 giờ 30
Thứ bảy
13/6/2020
Sáng Công nghệ 60 phút 9 8 giờ 15 9 giờ 15
Thứ hai
15/6/2020
Sáng Công nghệ 45 phút 6 10 giờ 15 11 giờ 00
Thứ hai
15/6/2020
Chiều Sinh học 45 phút 9 13 giờ 30 14 giờ 15
Âm nhạc 45 phút 8,9 15 giờ 30 16 giờ 15
6,7 16 giờ 15 17 giờ 00
Thứ ba
16/6/2020
Sáng Ngữ văn 90 phút 9 7 giờ 30 9 giờ 00
Vật lý 45 phút 9 10 giờ 10 10 giờ 55
Tin học 45 phút 6 7 giờ 30 8 giờ 15
Tin học 45 phút 7 8 giờ 15 9 giờ 00
Tin học 45 phút 8 9 giờ 30 10 giờ 15
Thứ tư
17/6/2020
Sáng Toán 90 phút 9 9 giờ 25 10 giờ 55
Chiều Thể dục 8 13 giờ 30
Thứ năm
18/6/2020
Sáng Hoá 45 phút 9 7 giờ 30 8 giờ 15
Thể dục 6,7 7 giờ 30
GDCD 45 phút 9 10 giờ 10 10 giờ 553

Chiều Công nghệ 45 phút 7 14 giờ 15 15 giờ 00
8 15 giờ 30 16 giờ 15
Thứ sáu
19/6/2020
Sáng Mỹ thuật 45 phút 8 7 giờ 15 8 giờ 00
Mỹ thuật 45 phút 6,7 8 giờ 05 8 giờ 50
Sử 45 phút 9 7 giờ 30 8 giờ 15
Địa 9 10 giờ 10 10 giờ 55
Thứ bảy
20/6/2020
Sáng Tiếng Anh 60 phút 9 9 giờ 55 10 giờ 55
Thứ hai
22/6/2020
Sáng Vật lý 45 phút 6,7,8 8 giờ 15 9 giờ 00
Ngữ văn 90 phút 6,7,8 9 giờ 25 10 giờ 55
Thứ ba
23/6/2020
Sáng Tiếng Anh 60 phút 6,7,8 8 giờ 00 9 giờ 00
GDCD 45 phút 6,7,8 10 giờ 10 10 giờ 55
Thứ tư
24/6/2020
Sáng Hóa học 45 phút 8 8 giờ 15 9 giờ 00
Địa lí 45 phút 6,7,8 10 giờ 10 10 giờ 55
Thứ năm
25/6/2020
Sáng Sinh học 45 phút 6,7,8 8 giờ 15 9 giờ 00
Lịch sử 45 phút 6,7,8 10 giờ 10 10 giờ 55
Thứ sáu
26/6/2020
Sáng Toán 90 phút 6,7,8 9 giờ 25 10 giờ 55


2. Quận Gò Vấp CS2 (Đính kèm theo Kế hoạch thi của Trường và Phòng GD Gò Vấp)
* Các môn kiểm tra theo lịch như sau:

Ngày Buổi Khối lớp Ghi chú
(Thời gian
tính giờ
làm bài)
9 8 7 6
Thứ Hai
(15/6/2020)
Sáng (*)
(*)
Mỹ thuật (45’)
Mỹ thuật (45’)
(*)
(*)
(*)
Mỹ thuật (45’)
(*)
8 giờ 15
9 giờ 30
10 giờ 15
Chiều Công nghệ (45') Công nghệ
(45')
15 giờ 30
Thứ Ba
(16/6/2020)
Sáng (*)
Công nghệ
(45')
Thể dục (45’)
(*)
7 giờ 30
8 giờ 15
Chiều (*)
Thể dục (45’)
Thể dục (45’)
(*)
13 giờ 30
15 giờ 30
Thứ Tư
(17/6/2020)
Sáng Tin học (45')
Công nghệ (60')
(*)
(*)
(*)
Tin học (45')
7 giờ 15
8 giờ 15
9 giờ 304
LƯU Ý:
- Giáo viên bộ môn là cán bộ coi kiểm tra nếu có tiết dạy trùng với giờ kiểm tra. Yêu cầu
cán bộ coi kiểm tra có mặt tại trường trước giờ kiểm tra 15 phút (Lịch coi kiểm tra sẽ được
phân công cụ thể và dán trên bảng thông báo).
- Các khối THCS, THPT thi theo lịch, những buổi không có lịch thi thì được nghỉ để ôn tập.
- Tất cả học sinh khối 9 vào truy bài đêm từ ngày 08/6 - 12/6/2020.

Thứ Năm
(18/6/2020)
Sáng Tin học (45')
(*)
(*)
Tin học (45')
7 giờ 30
9 giờ 30
Thứ Sáu
(19/6/2020)
Sáng Sử (45’)
GDCD (45’)
(*)
Âm nhạc (45')
Âm nhạc (45')
(*)
(*)
(*)
(*)
Âm nhạc (45')
(*)
(*)
(*)
(*)
Âm nhạc (45')
(*)
7 giờ 15
8 giờ 45
9 giờ 30
10 giờ 15
Chiều Thể dục (45’) 15 giờ 30
Thứ Bảy
(20/6/2020)
Sáng Ngữ Văn (90’) 7 giờ 15
Thứ Hai
(22/6/2020)
Sáng Địa lý (45’)
Hóa học (45’)
Sử (45’)
GDCD (45’)
7 giờ 15
8 giờ 45
Chiều Sử (45’)
GDCD (45’)
Sử (45’)
GDCD (45’)
13 giờ 45
15 giờ 15
Thứ Ba
(23/6/2020)
Sáng Vật lý (45’)
Sinh học (45’)
Ngữ Văn (90’) 7 giờ 15
8 giờ 45
Chiều Ngữ Văn (90’) Ngữ Văn (90’) 13 giờ 45
Thứ Tư
(24/6/2020)
Sáng tiếng Anh (60’) Địa lý (45’) 7 giờ 15
Chiều Địa (45’)
Hóa học (45’)
Địa (45’) 13 giờ 45
15 giờ 15
Thứ Năm
(25/6/2020)
Sáng Toán (90’) Vật lý (45’)
Sinh học (45’)
7 giờ 15
8 giờ 45
Chiều Vật lý (45’)
Sinh học 45’)
Vật lý (45’)
Sinh học (45’)
13 giờ 45
15 giờ 15
Thứ Sáu
(26/6/2020)
Sáng tiếng Anh (60’) 7 giờ 15
Chiều tiếng Anh (60’) tiếng Anh (60’) 13 giờ 45
Thứ Bảy
(27/6/2020)
Sáng Toán (90’) 7 giờ 15
Chiều Toán (90’) Toán (90’) 13 giờ 455
- Tất cả học sinh khối 6,7,8,10,11 vào truy bài đêm từ ngày 15/6 - 19/6/2020.
- Học sinh Bán Nội trú các lớp, tất cả học sinh khối 12 các buổi tối (ngày thi) vẫn truy bài
bình thuờng.
- Sáng thứ Bảy ngày 27/6/2020 vẫn dạy, học và thi theo lịch bình thuờng.
Nơi nhận:
- GV & HS (để thông báo và thực hiện);
- Lưu VP.
HIỆU TRƯỞNG
đã ký
ThS. Huỳnh Kim Tuấn

Các bài đã đăng

Quảng cáo