NGÀY HỘI TƯ VẤN XÉT TUYỂN 21/01/2019 TẠI ĐH BÁCH KHOA

Thứ Sáu, 19/07/2019 14:16 CH

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fhcm.edu.vn%2Fthong-bao%2Fve-thong-tin-ngay-hoi-tu-van-xet-tuyen-do-bao-tuoi-tre-to-chuc-c39844-62649.aspx%3Ffbclid%3DIwAR1PavcC4zqCIisCItreVdqK5gA9oWJFRSkayaPq4x6FniDqt5bUE2Dp6Lk&h=AT2C2jZrn-tkcz4Yeexc2IFfup9hm1W0zBx12USUKoPYvBm7_sO2E23_gu1lcKqEd6LV9irsuGtoXj6oUsOiF7OiSq2dxC94dIbzliJPL3IW5GAjfAlQ9yR42t6F8Tf0e5vGhrUxXgctEgksliAtd2pD_yod3V5os0Ds_cqTvHMYYOOeJ-EU8Xt8lHQvJDVZroMo76EUBryLFdDHQl3or4_g0rwPjPAj-PbDvcRD6LLl8zSVo7L7i_5LnKGS8PRoSHVEZ1FLfRrIJqP6HQGjpukEXFSmLWRDQF_AvfA9IAdF9Vprp8zMnawkTdcqO0CBpYrs4exVVmxDx3ZDuU29JIV3fpGjSv6-B3e4iNXhjLhq2Zrd1nT1CLYlRRQNEFHf94yHEIGOiAYlsRb41zM09ORmXwvNt4BUBOd_8lvdaO-_B83-FTN7Q2IBATB1svp05WvKV3-_wF-gzmCIw18D2TjkJtx9ImEyVTB1jFrCdHTml90ZKsb4mMXtreGTmWt43mwmC-iCo2k2ISsJrbEKpOg8zo6wYjBdODbyqzXuSaSXqZ8vSzdC3He6nMmC3HEG3Yaffbzcf1gcUyYh_mNIA9X6E95KJaJyHd0r5W-oNGdkWeyPPqgddtKowg-aFKq57IGXubw

Các bài đã đăng

Quảng cáo